تازه ترین مطالب
خانه / اسلایدر / خبرنگاران سربازان خط مقدم رسانه ها
خبرنگاران سربازان خط مقدم رسانه ها

خبرنگاران سربازان خط مقدم رسانه ها

به بهانه روز خبرنگار

١٧مردادكه به پاس گراميداشت روز شهادت شهيد صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در مزارشريف افغانستان روز خبرنگار نامگذاري شده است فرصتي است تا نگاهي داشته باشيم به اهميت و جايگاه خبرنگاران در عرصه رسانه .

واقعيت اين است كه در عصر رسانه و رقابت فشرده بين رسانه ها به خصوص آوردگاه رسانه هاي سنتي و نوظهور، برخورداري رسانه ها از خبرنگاران داراي دانش رسانه اي، شجاع ،خلاق و منصف از مهم ترين علل مزيت نسبي رسانه ها در اين ميدان رقابتي به شمار مي رود. درك اين مزيت نسبي و مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن زماني بهتر قابل فهم است كه بدانيم اين خبرنگاران هستند كه به عنوان سربازان خط مقدم نبرد رسانه اي با شناسايي و كشف سوژه هاي ناب و پردازش هنرمندانه آن توجه مردم و مسئولان را به كاستي ها و چالش هاي پيدا و نهان جامعه جلب مي كنند. به عبارتي خبرنگاران حرفه اي و متعهد به رسالت خبرنگاري با پرهيز از رويكرد سياه نمايي و تخريب از يكسو و تلاش براي انعكاس واقعيات زندگي اجتماعي شهروندان در همه ابعاد  آن اعم از سياسي ،اقتصاذي. اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، زيست محيطي و….. بارويكرد نقد دل سوزانه از سوي ديگر مي كوشند نقشي كليدي در توسعه پايدار و همه جانبه زيست بوم خود ايفا نمايند.بدون شك نيل به چنين جايگاهي و نقش آفريني در اين عرصه درصورتي امكان پذير است كه خبرنگار به معناي واقعي كلمه خبرنگار باشد نه خبر بيار . خبرنگار به عنوان فردي كه عاشق شغل خود است در تهيه خبر زمان و مكان نمي شناسد او با به جان خريدن سختي ها، بعضا بي مهري ها و مشقات جانبي سعي مي كند بهترين و جذابترين گزارش  ها رو با چاشني كيفيت و خلاقيت تهيه وزبان مردم باشد .خبرنگار دلسوز و منصف هيچگاه عدالت رسانه اي را با منافع شخصي وجناحي تاخت نميزند .خبرنگار مي تواند با هنر نگارش و تحليل خود پل ارتباطي مردم با مسئولان باشد. فرد خبرنگار هم ميتواند مطالبات مردم را به نهادهاي حاكميتي انعكاس دهد و هم ميتواند با پيگيري هاي مستمر آنها را به پاسخگويي وا دارد .بدون شك دراين چرخه نقش خبرنگاران غير فابل انكار است .با چنين كاركردي از خبرنگاران  صاحبان رسانه ها نيز بايستي به نقش و جايگاه و از همه مهم تر به دغدغه هاي كاري و معيشتي خبرنگاران توجه ويژه اي داشته باشند تا اين سربازان خط مقدم عرصه رسانه بتوانند با آرامش هر چه بيشتر به  رسالت و ماموريت خطير خود بپردازند و تنها در چنين حالتي است كه هم خبرنگار با علم به همه مشكلات فراروي شغل خبرنگاري از شغلي كه برگزيده است لذت خواهد برد و هم صاحبان رسانه ها از توليدات آنها بهره مند خواهند شد و هم مردم و مسئولان برون داد و خروجي تاثيرگذار  و مثبت گزارش ها و تحليل هاي خبرنگاران در مسير رشد و توسعه كشور را شاهد خواهند بود.

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }